Denna sida fungerar bäst i Google Chrome

Drevvikensstrand

En bostadsförening i Skogås, Stockholm

Gå ner för att fortsätta eller använd menyn ovan till höger.

Föreningen

Allmänt

Ibland händer det. Inte särskilt ofta. Men idag (20 maj 2016) fick en av våra medlemmar påhälsning av inbrottstjuvar. Inget verkade stulet vid en första rundvandring. Vad kan du göra för att skydda dig? Först och främst kan du montera ett brytbleck mellan dörrbladet och karmen så att det inte går att stoppa in ett bräckjärn i mellanrummet, vilket var det som hände. Brytbleck hittar man i byggvaruhandeln eller hos låssmeden för ett par hundralappar. Därutöver ska man förstås inte ha värdesaker synligt i fönstren. Slutligen är det bästa skyddet, alla vi goda grannar!

Denna sida är vår huvudsakliga informationskanal till alla medlemmar, men även för dig som vill veta mer om föreningen. Styrelsen informerar regelbundet genom utdelade medlemsblad och via denna hemsida vad som händer och sker i området och om annat som kan vara av intresse.
Här kan du också hitta mer information om t.ex. viktiga telefonnummer, information från tidigare medlemsblad m.m.

Om du har något som du vill berätta för de andra medlemmarna som kan vara av intresse så skicka gärna en insändare genom att skicka ett mejl till styrelsen. E-postadress hittar du under rubriken Kontakt på denna sida.
Vill du veta vad som egentligen står i våra nuvarande stadgar?

Ekonomi

Den mest spännande läsningen för alla medlemmar och övriga intresserade

Ritningar

Image

Ritning 1-plan

Image

Ritning 2-plan

Image

Ritning 3-plan, entre bottenvåning

Image

Ritning 3-plan, entre mellanvåning

Image

Ritning 3-plan, entre mellanvåning

Image

Ritning 3-plan, entre mellanvåning

Bilder

Image

Klangvägen

Image

Kvintettvägen

Image

Lekplats Klangvägen

Image

Lilla lekplatsen

Image

En fin garagelänga

Image

Vinter

För Boende

Infoblad

Här hittar du våra informationsblad som skickas digitalt och som delas ut till de som inte kan ta emot mejlversionen
Vill du ha informationen elektroniskt, mejla styrelsen din mejl- och gatuadress.
Mejla oss även om du inte längre vill ha våra informationsblad.


Arkiverade Infoblad

Pärlan

Pärlan är vår gemensamma fest- och möteslokal.
Du bokar tiden på plats i Pärlan och kontaktar därefter lokalansvarig.
I Pärlan och nedan finner du reglerna som gäller vid bokning.

Image

Lokalen

Image

Bastun

Image

Utvändigt

Städdagar

Två gånger om öret vår och höst bjuds alla medlemmar på en gemensam städdag. Då städar vi gemensamma ytor och fyller containern med trägårdsavfall. Nöjda som vi blir av att sköta vår förening avslutar vi med gemensam grillning vid Pärlan. Informationen om datum kommer som vanligt i informationsbladet/mailen.

Miljö

Din/vår förening jobbar långsiktigt med miljöarbetet. Vi använder energisnåla lampor i belysningsarmatur. Trimmar värmecentralen för att få ner energiförbrukningen. Plogar lokalt med egen traktor. Och liknande. Från den 1 juni 2015 har vi även matavfallssortering. Om dina bruna påsar tar slut finns det fler i ett förråd i Pärlan men även på Willys i Länna och ICA på Trångsundstorg. Mer information hittar du på http://www.srvatervinning.se/matavfall/

Trivsel

Nedanstående regler råd har tagits fram av vår förening med avsikt att dels se till att våra lägenheter och yttre miljö bibehålls i gott skick, dels skapa trivsel grannar emellan.

Lägenheten - Innan eventuell ombyggnad/renovering av badrum påbörjas måste vår vicevärd kontaktas för att säkerställa att arbetet kommer utföras på ett fackmannamässigt sätt, bland annat, innebärande att våtrumsintyg ska kunna uppvisas.

Trädgården Kontakta vicevärd och de närmaste grannarna om du planerar några större förändringar i din trädgård, t.ex. överdäckning och uppsättning av staket. Vår vicevärd kan lämna närmare information om vad som gäller i de här fallen. Gräset klipps och häckarna hålls efter. Föreningen har en massa olika maskiner att låna ut för detta. Ta kontakt med vicevärden. Har du staket runt din täppa är det du som underhåller denna. Behöver Du färg för att måla avskiljare eller förråd finns även det hos vicevärden.

Utemiljön - vill vi alla att den ska vara trivsam så vi bidrar alla till detta. Städdagar har vi 2 ggr om året, vår och höst, då vi hjälps åt med just de allmänna ytorna. För besväret delas det ut biobiljetter och så grillar vi korv. Din egen trädgård får du gärna städa innan städdagen. Endast trädgårdsavfall = växter är tillåtet i containern. Har du andra sopor hänvisar vi till kommunens återvinningsanläggningar. Vi har också ett antal trälådor avsedda för trädgårdsavfall placerade på gårdarna runt i området. Dessa är avsedda för småväxter etc.(sommartid) Har du klippt häcken eller träden eller något annat stort ska det till sopstation. Samma sak gäller för renoveringsavfall. Låt det inte stå kvar på tomten. Lekplatser: Självklart tar vi med skräpet efter oss och håller snyggt. De mjuka mattor som ligger i gungområdet tycker inte om sand så var rädda om dessa. Bollspel är inte tillåtet i bostadsområdet. Vi hänvisar till fotbollsplanen bakom vår samlingslokal Pärlan.

Husdjur - det är trevligt med husdjur och det är självklart att husdjuren inte ska störa grannarna. Hundar: Hålls förstås kopplade. Trädgårdarna får inte användas som rastgårdar och hundarna hålls så de inte skäller onödigtvis. All rastning av hundar ska ske utanför bostadsområdet. Katter: Har förstås ID-märkning och är steriliserade. Vid städdagar är det extra tacksamt om kattägarna städar sandlådorna.

Inomhusmiljön - Vi delar väggar med varandra och vill självklart alla vara goda grannar. Ljudnivåer: Efter kl. 22 låter vi bli att göra sådant som hörs till grannen. Fest: fester är trevligt, men meddela grannarna före och respektera grannarnas åsikter.

Bilar - är inte tillåtna på tomter eller allmänna ytor. I och urlastning får ske men sedan skall fordonen parkeras vid avsedda platser. Q-Park, som håller i detta har regler på hur länge du får stå i området. För närvarande gäller 6 minuter. Detta gäller även beök eller hantverkare som arbetar i din bostad eller i området. OBS! vägarna i området fungerar som brand- och akutvägar.

Vinter - Vi har en egen traktor och sköter snöröjning på egen hand i föreningen. Se till att häckar, staket etc. inte hindrar framkomligheten. Posten vill också komma åt lådorna från sin elbil.

Samlingslokal - Vår samlingslokal heter Pärlan. Se vår hemsida om bokning och regler.

Underhåll

Tolkning av bostadsrättsinnehavarens underhållskyldighet enligt §30 alt §31 i Riksbyggens normalstadgar.


(Med beaktande av ändringar i bostadsrättlagen SFS 1995:1464)

Bostadsrättshavaren har nyttjanderätten till sin lägenhet utan tidsbegränsning. Föreningens mark, hus, och därmed även de enskilda lägenheterna ägs dock av bostadsrättföreningen.


Utan särskild lag- och stadgebestämmelse skulle det därför vara bostadsrättsföreningens uppgift att svara för underhåll av såväl lägenheter som övriga utrymmen i husen. Innebörden av bostadsrättshavarens underhållsskyldighet är dock att han/hon dels ska vidta de reparationer och det underhåll som behövs, dels svara för kostnaderna för åtgärderna.


Bostadsrättshavaren skall vidare åtgärda de skador som uppstår i lägenheten oavsett om de uppkommit genom hans/hennes eget vållande eller på annat sätt, exempelvis genom en olyckshändelse eller genom vållande av utomstående.


Man är alltså alltid skyldig att på egen bekostnad ombesörja tapetsering, målning och andra reparationer så att lägenheten hålls i gott skick. Vad som är att betrakta som "gott skick" preciseras inte i lagen eller i bostadsrättsföreningen stadgar. Frågan får bedömas efter en allmän värdering med hänsyn till husets ålder mm.


I §30 alt §31 regleras närmare vad som ingår i bostadsrättshavarens underhållsskyldighet. Det har också markerats att det inte endast avser underhåll utan också en reparationsskyldighet för bostadsrättshavarens. Vidare framgår att föreningen har ett ansvar för sina fastigheter och att de skall vara väl underhållna och i ett gott skick.

Bostadsrättshavaren svarar för den inredning som föreningen försett lägenheten med samt för den inredning som bostadsrättshavaren själv tillfört lägenheten.


I § 31 alt  § 32 regleras bostadsrättshavarens rätt att göra förändringar i lägenheten. En bostadsrättshavare måste ha styrelsens tillstånd att göra väsentliga förändringar i lägenheten. Bedömning av om en förändring är väsentlig ska endast göras i förhållande till ingreppets art och i förhållande till kostnaden.


Om en bostadsrättshavare vidtar åtgärder som innebär att han/hon överskridit sina befogenheter att ändra lägenheten kan han/hon åläggas att återställa lägenheten i dess tidigare skick.

Bo i bostadsrätt

Bostadsrättsföreningens medlemmar äger tillsammans föreningens tillgångar. Alla har ansvar för sin lägenhet men också för fastigheten som sådan, hus och utemiljö. Som medlem i föreningen har man insyn i öreningens ekonomi och förvaltning av den gemensamma egendomen. En bostadsrättsförening har inget vinstsyfte utan drivs till självkostnad.

Föreningens kostnader och utgifter delas av föreningsmedlemmarna och betalas som boendekostnad. Möjligheten att kunna påverka regler för boendet och sin bostandard genom att vara aktiv på medlemsmöten är den största tillgången med föreningsformen.

Genom föreningens styrelse kan man som medlem begära att en viss fråga diskuteras på ett styrelsemöte. Man kan även skriva en motion som tas upp till behandling vid årsmöte. Det är både en rättighet och en skyldighet att vara aktiv i föreningen men man behöver inte sitta med i styrelsen för att kunna påverka. Att ha funderingar om bra boende och ha förslag kring detta innebär ju även det att vara aktiv. Huvudregler för föreningen, medlemskap och medlemsansvar är lag- och stadgebundna.

Bostadsrättslag, föreningens stadgar och medlemsmötesbeslut är vad en medlem i föreningen förbinder sig att följa. Man kan sälja lägenheten när man vill och styrelsen får inte ha några synpunkter på priset. Däremot ska styrelsen godkänna köparen som medlem i bostadsrättsföreningen. I vissa fall kan en bostadsrättsförening enligt bostadsrättslagen och föreningsstadgarna säga upp en medlem. Detta kan ske om:

 • Bostadsrättshavaren inte betalar insatsen inom två veckor efter uppmaning från föreningen,
 • Bostadsrättshavaren dröjer med att betala månadsavgiften mer än två dagar efter förfallodagen.
     Bostadsrättshavaren kan återvinna bostadsrätten genom att betala inom 12 dagar därefter,
 • Bostadsrättshavaren hyr ut lägenheten i andra hand utan tillstånd,
 • Lägenheten används till något annat än bostad,
 • Bostadsrättshavaren genom vårdslöshet har fått in ohyra i lägenheten,
 • Lägenheten vanvårdas,
 • Bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten när föreningen har rätt till det,
     exempelvis om en reparation behöver utföras,
 • Lägenheten används för brottslig verksamhet.

 • I de flesta fall har bostadsrättshavaren möjlighet att rätta till det som blivit fel. Mer om föreningens regler finns att läsa i Stadgar för Bostadsrättsföreningen Drevvikensstrand (se fliken Info).

  Värme och vatten är föreningens drygaste driftkostnad. Du kan hjälpa till att hålla kostnaderna nere.

  Vi hjälps alla åt att hålla hus och kringområden i gott skick och ordnar gemensamma aktiviteter i mån av intresse. Då föreningens fastigheter är i bra skick efter omfattande renoveringar kommer styrelsen att inrikta sig på fortsatt uppfräschning av allmänna utrymmen samt förbättra den yttre miljön. Vår bostadsrättsförening skall vara trivsam att bo i

  Stämma
  En gång om året håller föreningen ordinarie föreningsstämma. Du är då med och beslutar om kostnader och service i din boendemiljö. Då är du även med och väljer styrelse och revisorer bland medlemmarna.

  Har du intresse av att arbeta i bostadsrättsföreningen kan du bli invald i styrelsen. Styrelsen sköter sedan det löpande arbetet inom föreningen och ansvarar för den tekniska driften samt den ekonomiska förvaltningen. Som medlem kan du under året lämna in förslag och motioner till örstämman. Motioner skall, för att kunna tas upp vid kommande årsstämma, vara inlämnade senast Mars månads utgång.

  Kontakt

  Mail till styrelsen: styrelsen(at)brf-drevvikensstrand.se

  Felanmälan: OBS!!! Vicevärden bör alltid först kontaktas om man får problem med värme, el mm i stället för att du ringer till Riksbyggen.

  Journummret till Riksbyggen är: 08 657 77 20 och ska användas om inte vicevärden är tillgänglig och det är ett akut fall!


  Image

  Staffan Stigbehrt

  Klangvägen 27

  Vicevärd, Postmottagare
  kö-och nyckelansvarig

  Telefon 070-301 76 65
  månd-fred 8:00 - 17:00
  lörd 10:00 - 12:00

  Image

  Kent Åkesson

  Klangvägen 137

  Lokaluthyrare

  Telefon 771 56 13
  torsdag 19:00 - 19:30
  eller via mobil
  073-157 31 41

  Image

  Stellan Spångberg

  Klangvägen 73

  Ordförande
  Ekonomi och
  överlåtelsemottagare

  Image

  Madeleine Bernats

  Kvintettvägen 53

  Vice Ordförande
  Medlemsinfo samt ombud till
  RB intresserföreningen

  Image

  Maria Kilinc

  Klangvägen 11

  Ledamot, Sekreterare

  Image

  Jan Liljestedt

  Klangvägen 139

  Ledamot

  Image

  Tobias Norman

  Klangvägen 133

  Suppleant

  Image

  Jan Malmgren

  Klangvägen 47

  Suppleant
  Brandskyddsansvarig

  Image

  Christel Stigbehrt

  Klangvägen 27

  Suppleant, Miljöansvarig

  Image

  Vakant

  Klangvägen xxx

  Suppleant

  Image

  Mikael Johansson

  Ledamot
  Riksbyggens representant

  Image

  Marie Åström

  Suppleant
  Riksbyggens representant

  Image

  Tomas Haan

  Revisor

  Image

  Mariusz Stabryla

  RevisorSuppleant